Положення

logo ua

Наша стратегическая цель - переход сферы ЖКХ на рыночные отношения

ПОЛОЖЕННЯ
про Комітет з питань підприємництва у сфері житлового та комунального господарства

при Торгово-промисловій палаті України

1. Загальні положення
1.1. Це Положення визначає порядок діяльності Комітету з питань підприємництва у сфері житлового та комунального господарства при Торгово-промисловій палаті України (далі - Комітет).
1.2. Комітет створюється Рішенням Президії Торгово-промислової палати України (далі – ТПП України).
1.3. Комітет не є юридичною особою та здійснює свою діяльність на громадських засадах.
1.4. Рішення, що приймаються Комітетом, носять рекомендаційний характер і можуть вноситися для розгляду на засідання Президії ТПП України та/або направлятися ТПП України до органів державної влади України.
1.5. Комітет у своїй діяльності керується чинним законодавством України, Статутом ТПП України, рішеннями Президії ТПП України, рішеннями Президента ТПП України у відповідності до його повноважень, цим Положенням.


2. Цілі та завдання Комітету
2.1. Основними цілями Комітету є:
2.1.1. Допомога в створенні сприятливих умов для ведення підприємницької діяльності в сфері житлового та комунального господарства.
2.1.2. Захист законних прав та інтересів учасників Комітету та інших членів ТПП України з метою усунення перешкод для ведення бізнесу в ЖКГ.
2.1.3. Спрощення та впорядкування практики державного регулювання і контролю підприємництва в сфері ЖКГ та поступового переходу до механізму саморегулювання даної сфери.
2.1.4. Сприяння реформуванню, модернізації та підвищення ефективності управління сферою ЖКГ.
2.1.5. Розвиток інфраструктури підтримки та обслуговування підприємництва в сфері ЖКГ.
2.1.6. Налагодження стійких зв’язків між підприємцями як внутрішньодержавних так і зовнішніх.
2.1.7. Сприяння впровадженню в Україні найкращих практик управління житловим та комунальним господарством.
2.1.8. Сприяння розвитку ринкової економіки.
2.1.9. Сприяння розвитку інституту державно-приватного партнерства.
2.1.10.Сприяння підвищенню енергоефективності та енергозбереження підприємств в сфері житлового та комунального господарства.
2.2.    Основними завданнями, що покладаються на Комітет є:
2.2.1. Організація взаємодії бізнесу та державних органів з питань створення конкурентного середовища в ЖКГ, побудованого на принципах взаємоповаги, прозорості, відповідності міжнародним стандартам ведення бізнесу.
2.2.2. Постійний моніторинг проектів та діючих нормативно-правових документів та розроблення            пропозицій щодо вдосконалення нормативно-правової бази з питань покращення умов для            ведення бізнесу та попередження фактів недобросовісної конкуренції в ЖКГ.
2.2.3. Аналіз фактів недобросовісної конкуренції в сфері ЖКГ та розроблення пропозицій щодо системного вирішення існуючих проблем.
2.2.4. Координація зусиль галузевих об'єднань підприємців у розробці пропозицій щодо вдосконалення правових засад державного регулювання питань, що стосуються підприємництва в ЖКГ, а також організація і здійснення обговорення в засобах масової інформації ТПП України даних питань.
2.2.5. Організація спілкування представників бізнесу та представників державних органів з актуальних питань, пов’язаних із веденням бізнесу в ЖКГ.
2.2.6. Підготовка пропозицій для формування державної економічної, податкової та митної політики, спрямованої на створення рівних умов для різних суб’єктів щодо ведення бізнесу, усунення впливу державних посадовців на окремі складові бізнесу в сфері житлового та комунального господарства.
2.2.7. Доведення до відома державних органів проблемних питань.
2.2.8. Участь у проведенні маркетингових та інших досліджень (у тому числі із залученням регіональних ТПП, об'єднань і спілок підприємців) з питань, пов’язаних із діяльністю Комітету.
2.2.9. Участь у формуванні та користуванні базами даних з питань підприємництва в ЖКГ.
2.2.10. Ведення реєстру підприємств та організацій в сфері ЖКГ, стосовно яких були підтверджені факти недобросовісної конкуренції.
2.2.11. Участь у заходах та зустрічах, які проводяться ТПП України з питань підприємництва в ЖКГ.
2.2.12. Підготовка інформації про діяльність Комітету для розміщення в журналі ТПП України  «Діловий вісник», інших виданнях регіональних ТПП, на сайтах ТПП України та регіональних палат.
2.2.13. Організація конференцій та семінарів з питань підприємництва в сфері ЖКГ із залученням ділових і наукових кіл.
2.2.14. Підготовка пропозицій щодо залучення міжнародних та вітчизняних експертів для аналізу та розробки заходів з питань, пов’язаних із веденням бізнесу в сфері ЖКГ.
2.2.15. Розробка методичних рекомендацій для бізнесу за напрямами діяльності Комітету.
2.2.16. Сприяння розвитку інституту саморегулювання в сфері ЖКГ.
2.2.17.Напрацювання пропозицій по концептуальних основах розвитку інституту державно-приватного партнерства для підвищення ефективності управління житловим та комунальним господарством, підвищення енергоефективності і скорочення споживання всіх видів енергоресурсів в сфері ЖКГ.
2.2.18. Участь у визначенні пріоритетних напрямів державної політики у сфері ЖКГ.
2.2.19. Взаємодія з державними органами з питань регулювання розвитку комунальної інфраструктури і підвищення ефективності управління для обмеження темпів росту тарифів на комунальні ресурси.
2.2.20. Організація та/або участь в міжнародних, загальнодержавних та регіональних конференціях, семінарах, лекціях, навчальних курсах для розповсюдження позитивного досвіду управління сферою ЖКГ, підготовки професійних кадрів для ЖКГ та підвищення кваліфікації працівників.
2.2.21. Взаємодія зі ЗМІ та популяризація нових форм та методів управління сферою ЖКГ.


3. Склад Комітету
3.1.   Склад Комітету формується з керівників та провідних спеціалістів комерційних підприємств, фахівців у сфері житлового та комунального господарства, представників органів державної виконавчої влади, співробітників апарату ТПП України.
3.2.    Членами Комітету можуть бути компанії-члени ТПП України, які відповідають наступним кваліфікаційним критеріям:

  • Стосовно компанії відсутні відомості, що підривали б ділову репутацію такої компанії.
  • Компанію створено не менше, ніж за один рік до дати подання заявки про включення до складу Комітету або компанія є частиною міжнародної групи компаній, яка має визнану репутацію.
  • Компанія заявила про свій намір здійснювати участь у діяльності Комітету на постійній основі.
  • Компанія справно сплачує ТПП України членські внески.

3.3.   Питання про включення нових членів до складу Комітету вирішується на засіданні Комітету  шляхом простого голосування.
3.4.   Будь-яка компанія, яку було включено до складу Комітету, має право направити на засідання Комітету будь-яку кількість представників. Проте, незалежно від кількості представників, присутніх на засіданні Комітету, кожна компанія матиме лише один голос при голосуванні Комітету.
3.5.   Склад Комітету, умови членства в Комітеті переглядаються один раз на рік та затверджуються рішенням Президії ТПП України за поданням Комітету.


4. Керівництво Комітету
4.1. Комітет очолює Голова - обирається з числа членів Комітету простою більшістю голосів та затверджується наказом Президента ТПП України строком на один рік.
4.2. Голова Комітету виконує наступні функції:

  • організовує і направляє роботу Комітету,
  • визначає коло питань, які підлягають розгляду на засіданнях Комітету,
  • дає доручення членам Комітету в рамках їх компетенції та у відповідності до цього Положення.

4.3. Голова Комітету має право брати участь у засіданнях керівних органів Палати, нарадах, які проводяться ТПП України або за її участю, з питань, що належать до компетенції Комітету.  
4.4. Члени Комітету беруть активну участь у роботі Комітету, вносять пропозиції, що стосуються напрямів та плану роботи Комітету, виконують доручення Голови з розробки проектів рекомендацій, беруть участь у вивченні та обговоренні рекомендацій, виконують інші доручення Голови, що випливають з цього Положення та плану роботи Комітету.  
4.5. Координатор Комітету затверджується Президентом ТПП України з числа співробітників апарату ТПП України за поданням керівника структурного підрозділу ТПП України та за погодженням з членами Комітету.
4.6. Координатор Комітету забезпечує роботу Комітету, готує матеріали до засідань Комітету, проекти листів до органів державної влади, проекти документів для розгляду Комітетом, виконує інші завдання в рамках компетенції Комітету.


5. Права Комітету та його Членів
5.1.    Для здійснення завдань, передбачених розділом 2 цього Положення, Комітет має право:
5.1.1. Залучати кваліфікованих фахівців різних галузей знань, які не є членами Комітету, для участі в його засіданнях.
5.1.2. Запитувати членів ТПП України, структурні підрозділи ТПП України інформацію, необхідну для роботи Комітету.
5.1.3. Створювати з числа членів Комітету та залучених фахівців тимчасові робочі групи, що діють під керівництвом членів Комітету. Керівники робочих груп призначаються Головою Комітету.
5.1.4. Залучати наукові організації для дослідження питань за профілем роботи Комітету.
5.1.5. Отримувати консультації від працівників ТПП України з питань, пов’язаних із діяльністю Комітету.
5.1.6. Виходити з пропозиціями до керівних органів ТПП України про відрядження членів Комітету й залучених для його роботи фахівців в межах території України та за кордон для ознайомлення з організацією і діяльністю підприємницьких структур та організацій з метою обміну досвідом.
5.1.7. Від імені ТПП України, в рамках повноважень, виконувати всі необхідні дії для здійснення завдань і функцій Комітету, передбачених розділом 2 цього Положення, у сфері житлового та комунального господарства.
5.2.    Всі Члени Комітету мають право:

  • отримувати інформацію про діяльність Комітету;
  • бути представленими від імені Комітету в органах державної влади;
  • участі у виробленні рішень за напрямом діяльності Комітету.

5.3.   Право на участь у голосуванні мають ті компанії, які є Членами Комітету на умовах прямого членства в ТПП України.

6. Організація роботи Комітету
6.1.  Комітет здійснює свою діяльність відповідно до завдань та функцій, викладених в розділі 2 цього Положення.
6.2.  Засідання Комітету проводяться за необхідністю, але не рідше одного разу на квартал.
6.3. Засідання Комітету вважаються повноважними за наявності Голови та двох членів Комітету (за умови, що усі члени Комітету були повідомлені про засідання Комітету).
6.4. Рішення, що виносяться на розгляд Комітету, приймаються відкритим голосуванням простою більшістю голосів присутніх членів Комітету.
6.5. Засідання Комітету протоколюються. Протокол підписується Головою Комітету і Координатором.
6.6. Технічне забезпечення роботи Комітету здійснюється ТПП України.
6.7.  Комітет здійснює свою діяльність за рахунок коштів ТПП України.